Regulamin

§ 1 Sklep

    Sklep internetowy Marsielle Decor działający pod adresem www.marsielledecor.pl prowadzony jest przez:
                    Marsielle Decor

                    ul. Łączna 7 lok. 195

                    93-019 Łódź

          zwanego w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą.

    Sklep internetowy Marsielle Decor działający pod adresem www.marsielledecor.pl, zwany dalej Sklepem stanowi elektroniczną platformę sprzedażową (dalej „Sklep”), w ramach której Sprzedawca oferuje do sprzedaży ręcznie wykonane artykuły (dalej „Produkty”).

    Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie wykonywane są ręcznie, w krótkich seriach i stanowią produkty unikatowe wykonywane na podstawie twórczych projektów, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub osobom trzecim. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, reprodukcja lub odwzorowywanie projektów Produktów, w tym również ich opracowań jakimi są Produkty stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych Sprzedawcy lub osób trzecich.

    Sprzedawca, na potrzeby kontaktu z nim, udostępnia adres poczty elektronicznej (e-mail): marsielledecor@gmail.com

    Sprzedawca zastrzega, że podany w ust. 4 adres email, nie jest adresem udostępnionym przez niego w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr. 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 2 Sprzedaż

    Stroną umów sprzedaży Produktów zawieranych ze Sprzedawcą w ramach Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej: „Klientem”).

    Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.marsielledecor.pl można składać poprzez formularz zamówieniowy, stanowiący integralną część platformy sklepu Marsielle Decor. Jeśli kupujący nie może, z jakiegoś powodu, dokonać zamówienia poprzez formularz, może skontaktować się poprzez e-mail: marsielledecor@gmail.com

    Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, w przypadku przedsiębiorców także numer NIP.

    Do zawarcia umowy sprzedaży z Klientem będącym konsumentem dochodzi w chwili złożenia zamówienia. Potwierdzenie zawiera: dane kontaktowe, adres wysyłkowy, łączną cenę, numer zamówienia.

    Sprzedawca niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty przystępuje do realizacji zamówienia.

    Produkty są wytwarzane ręcznie, ze względu na swoją unikatowość egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie. Wszelkie szczegółowe informacje o Produktach zamieszczone zostały w ich opisach dostępnych w Sklepie.

§3 Płatności

    Wszystkie ceny podawane w Sklepie dotyczą jednej sztuki Produktu i są wyrażone w złotych polskich (PLN), chyba że opis oferty stanowi inaczej.

    Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

    Sprzedawca jest uprawniony do zmiany cen, jednakże zmienione ceny nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed zmianą cen.

    Zapłata za Produkty objęte zamówieniem może nastąpić w sposób:

        Płatność przelewem na rachunek bankowy Marsielle Decor 32 1140 2004 0000 3202 7575 9534, podając w tytule przelewu numer zamówienia oraz dane kupującego,

lub

poprzez Płatności Shoper -Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.§ 4 Wysyłka

    Koszty przesyłki są zależne od wybranego przez Klienta sposobu przesyłki i dodane do sumy zamówienia.

    Klient zatwierdza koszty przesyłki widoczne przy złożeniu zamówienia.

§ 5 Terminy realizacji zamówień

    Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą cenę zamówionych Produktów wraz z opłatą za przesyłkę, jeżeli taka jest należna Sprzedawcy.

    Sprzedawca dokłada wszelkich starań by realizacja zamówień nie trwała dłużej niż 14 dni roboczych – chyba że strony ustaliły inaczej, w każdym przypadku realizacja zamówień (dostarczenie Towarów objętych zamówieniem) nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku większych zamówień sklep  zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym okresie czasu niż określony powyżej.

    Sprzedawca dołącza rachunek do zamówienia.

    Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Produktu, Klient niezwłocznie, najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia złożenia zamówienia, zostanie o tym fakcie poinformowany i otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Sprzedawca wskaże Klientowi termin przesyłki Produktu niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń. Możliwe jest również, na wyraźne życzenie Klienta, dokonanie innych ustaleń niż opisane powyżej.

§ 6 Odstąpienie od umowy i zwroty

    Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

    Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i woli zwrotu towaru należy wysłać w w/w terminie pod adres: Marsielle Decor Łączna 7 lok. 195 93-019 Łódź, lub pod adres e-mailowy: marsielledecor@gmail.com

    W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sklepu przesyłką rejestrowaną (list polecony lub paczka).

    Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w postaci kompletnej i nie będzie nosił śladów używania oraz nie będzie uszkodzony.

    Zwrotowi nie podlegają Produkty wyczerpujące znamiona zamówień specjalnych, to jest szytych na zamówienie oraz spersonalizowanych wykonywanych przez Sklep. Produkt zyskuje status zamówienia specjalnego np. od momentu wyboru tkaniny przez Klienta, podania niestandardowych wymiarów czy też wyboru haftu.

    Po otrzymaniu zwrotu od Klienta, Sklep dokonuje weryfikacji stanu Produktów. W przypadku, gdy wymagania dotyczące zwrotu zostaną przez Klienta spełnione, w ciągu 14 dni roboczych Sklep dokona zwrotu wartości Zamówienia (wartość Produktów wraz z kosztami wysyłki, jaki uiścił Klient przy opłacaniu Zamówienia) na wskazany przez Klienta rachunek konta bankowego.

§ 7 Reklamacje

    Wszelkie reklamacje związane z Produktami zakupionymi w Sklepie powinny być składane pisemnie, na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 1 lub mailowo na adres wskazany w § 1 ust. 4., wraz z dowodem potwierdzającym zakup Produktu w Sklepie.

    Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

    Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Produkt zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad lub naprawiony, zgodnie z dyspozycją Klienta wskazaną w reklamacji, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Produktu lub żądać obniżenia ceny.

    Sprzedawca dopuszcza odmienne, indywidualnie uzgodnione z Klientem, na wyraźne jego żądanie, sposoby załatwienia reklamacji po jej pozytywnym rozpatrzeniu.

    Postanowienia ust. 2 do 4 nie dotyczą Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w ich przypadku znajdują zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy określone w Kodeksie cywilnym, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest ograniczona czasowo do 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

    Klienci niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego są zobowiązaniu do sprawdzenia stanu Produktu oraz jego ilości przy odbiorze. Reklamacje Klientów niebędących konsumentami dotyczące ilości nie będą uwzględniane po upływie 7 dni od dnia otrzymania Produktu.

§ 8 Dane osobowe

    Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

    Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy. Sprzedawca przetwarza wyłącznie te dane osobowe Klienta, które są niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w celach reklamowych i marketingowych Sprzedawcy.

    Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email.

§ 9 Postanowienia końcowe

    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Produktów, przeprowadzania zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.

    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie pod adresem http://marsielledecor.pl/regulamin i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

    Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na podstawie lub w związku z umową zawartą pomiędzy nimi na podstawie Regulaminu, rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spór rozstrzygnie Sąd Rejonowy właściwy Sprzedawcy, przy czym to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu

Copyright 2015 Marsielle Decor

Sklep internetowy Shoper.pl