Zwroty i reklamacje

 

Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy od umowy zawartej na odległość
Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin
do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie
mogą Państwo przesłać na przykład:
 pisemnie na adres: Marsielle Decor ul.Pogodna 38 98-420 Gumnisko

 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marsielledecor@gmail.com


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, TUTAJ lub dodatkowo dostępny jest na stronie
Sklepu Internetowego w zakładce „regulamin sklepu/pkt 11”. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności za złożone zamówienie, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa. Nie ponosimy kosztów zwrotu towaru przez Państwa, w przypadku jego odsyłki do siedziby firmy. Towar zwracany jest na Państwa koszt. Towar niebędący pełnowartościowym towarem, noszący ślady użytkowania, zostanie odesłany niezwłocznie do Nadawcy - zwrot zostanie nieuznany.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwróci Panu/Pani wszystkie otrzymane płatności, w tym najtańszy koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli wybrali Państwo sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy - zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep wówczas Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych, dodatkowych kosztów.
Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres:  Marsielle Decor ul. Pogodna 38 98-420 Gumnisko, niezwłocznie, a w każdym razie nie
później niż 14 dni od dnia otrzymania towaru. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed
upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy
wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrotowi podlega towar nowy, nieużywany, nieprany, z oryginalnymi metkami.

 

Reklamacja produktu
Szanowny Kliencie,
dbamy o Twoje prawa, w tym także o prawo do złożenia reklamacji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje
dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas produktu oraz Twoich uprawnień
związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.
Ważne! Pamiętaj, że jeżeli na dany produkt została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie możesz
złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa
również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą
odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego, a dla umów sprzedaży zawartych
do dnia 24 grudnia 2014 roku przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu
zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu. Ważne! Jesteśmy odpowiedzialny
z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z
przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
Reklamację możesz złożyć na przykład:

 pisemnie na adres: ul. Pogodna 38 98-420 Gumnisko;
 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marsielledecor@gmail.com;
Podaj w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i
daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub
oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i
przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie
zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Składając reklamację mogę Państwo skorzystać z naszego przykładowego formularza reklamacyjnego, jednak nie
jest to obowiązkowe.

Podstawowe uprawnienia kupującego w związku z reklamacją produktu
Dla umów sprzedaży zawartych
do 24 grudnia 2014 r.

Dla umów sprzedaży zawartych
od 25 grudnia 2014 r.

W tym wypadku uprawnienia mają co do zasady
charakter dwuetapowy, co oznacza, że masz możliwość
przejścia do drugiego etapu uprawnień dopiero po
uprzednim wyczerpaniu uprawnień z pierwszego
etapu:
1) Etap: naprawa / wymiana
Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, możesz żądać
doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez
nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że
naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają
nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość produktu zgodnego z
umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności,
a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie
naraziłby Cię inny sposób zaspokojenia.
2) Etap: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy
Jeżeli z przyczyn określonych powyżej, nie możesz
żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli nie zdołamy
uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim
czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Cię
na znaczne niedogodności, to masz prawo domagać
się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od
umowy.
Ważne! Od umowy nie możesz odstąpić, gdy
niezgodność produktu z umową jest nieistotna.

W tym wypadu uprawnienia mają co do zasady
charakter równorzędny, co oznacza, że masz możliwość
korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej
grupy uprawnień:
1) Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz złożyć
oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Ciebie wymienimy wadliwy Produkt
na wolny od wad albo wadę usuniemy.
Ważne! Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli
produkt był już przez nas wymieniony lub naprawiany
albo jeżeli nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi
wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia
wady.
 Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast
zaproponowanego przez nas zgodnie z
postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać
wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast
wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie produktu do zgodności z umową
sprzedaży w sposób wybrany przez Ciebie jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez nas.
Ważne! Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli
wada jest nieistotna.
2) Grupa: naprawa/wymiana
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz żądać
wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia
wady. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia
Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do
zgodności z umową produktu wadliwego w sposób
wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo w
porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby

nadmiernych kosztów.

Pamiętaj, że klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na nasz koszt dostarczyć produkt
wadliwy na adres: ul. Pogodna 38 98-420 Gumnisko. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj produktu lub sposób
jego zamontowania jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest nam udostępnić
produkt w miejscu, w którym produkt się znajduje.
Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
złożenia. Ważne! Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.
W ten sam sposób jak wyżej możesz złożyć także reklamację związane ze świadczeniem za pomocą naszego sklepu
internetowego usług elektronicznych (np. konto lub formularz zamówienia) oraz inne reklamacje związane z
działaniem naszego sklepu internetowego.
W opisie reklamacji podaj (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości; (2) Twoje żądanie; oraz (3) dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na
skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl